COGITO-POMOC


Pracownia Szkoleń dla Instytucji Pomocowych

Pracownia Usług Edukacyjnych "COGITO-POMOC" specjalizuje się w realizacji szkoleń oraz systemów wsparcia dla instytucji, organizacji oraz osób pracujących w sektorze pomocowym.

W tej chwili realizujemy kompleksowe specjalistyczne autorskie projekty z następujących obszarów:
 • Relacyjne kierowanie zespołem medycznym

 • Proces optymalizacji jakości kontaktu w pomaganiu

 • Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach traumatycznych przeżyć zawodowych


Nasze szkolenia lokują się w następujących obszarach:


Szkolenia dla kadry zarządzającej:

 • kierowanie zespołem

 • prowadzenie zebrań

 • motywowanie i ocenianie pracowników


Szkolenia dla zespołów pracowniczych:

 • budowanie zespołu

 • rozwiązywanie konfliktów

 • postępowanie z tzw. trudnymi klientami

 • radzenie sobie ze stresem

W ramach Pracowni Usług Edukacyjnych "Cogito" podejmowaliśmy szereg projektów szkoleniowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W swojej działalności skupiamy się na psychologicznych podstawach i wymiarach funkcjonowania człowieka w różnych kontekstach sytuacyjnych. Poniżej przedkładamy zakresy tematyczne szkoleń dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. W trosce o profesjonalizację pracy urzędów, podniesienie standardów obsługi klienta, radzenie sobie w trudnych sytuacjach relacyjnych z klientem i zespołem pracowniczym chcemy zarekomendować następujące zakresy szkoleń:

 • szkolenie liderskie (LIDER) - adresowane do kierowników dużych i małych zespołów pracowniczych, projektowych, zadaniowych. Przygotowujące do strategii działania i zarządzania zasobami ludzkimi, wydobywania potencjału pracowników, motywowania i osiągania zakładanych celów.

 • budowanie zespołu (ZESPÓŁ) - adresowane do osób pracujących w zespołach, grupach, skupionych w jednym departamencie, wydziale lub innej jednostce organizacyjnej. Ukazuje efekt synergii pracy zespołu, mechanizmy warunkujące efektywność pracy, rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych i tworzenie przyjaznej atmosfery pracy.

 • sztuka wystąpień publicznych i prezentacji (PREZENTER) - adresowane do osób, które prowadzą zebrania, spotkania, prezentacje. Narażone są na sytuacje ekspozycji społecznej i stres prezentacyjny. Dzięki temu będzie można panować nad grupą odbiorców, kontrolować przebieg spotkania i radzić sobie z trudnymi pytaniami podczas zebrań.

 • coaching (COACH) - adresowane do osób, które maja zadanie wdrożenia nowego pracownika do pracy, kierują zespołami i chcą, by miało to wymiar przyjaznego treningu

 • komunikacja w zespole pracowniczym (INFORMACJA) - adresowane do wszystkich członków zespołu, zarówno kadry zarządzającej jak i pracowniczej. Szkolenie związane ze strategią zarządzania informacją, jej przepływem, zrozumieniem, interpretacją.

 • motywowanie (MOTYWACJA) - adresowane do kadry kierowniczej i zarządzającej. Szkolenie związane z budowaniem strategii motywacyjnej skoncentrowanej wokół motywowania pozamaterialnego. Diagnoza zespołu demotywacyjnego pracowników.

 • ocena pracownika (OCENIANIE) - szkolenie dla kadry kierowniczej i zarządzającej z zakresu: ocen pracowników, konsekwencji oceny i metodyki prowadzenia spotkania oceniającego.

 • szkolenie trenerów wewnętrznych (AKADEMIA TRENERÓW) - szkolenie przeznaczone dla osób, które będą szkoliły pracowników w firmie z zakresu kompetencji zawodowych. Szkolenie dotyczyć będzie psychologii i metodyki uczenia.

 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach (PROBLEM) - adresowane do wszystkich pracowników zespołu. Szkolenie dotyczyć będzie zarządzaniem sytuacją kryzysową w aspekcie relacyjnym i emocjonalnym z elementami negocjacji, mediacji. Szkolenie da umiejętność wykorzystania sytuacji problemowej jako bodźca do pozytywnych zmian.

 • standardy obsługi klienta (KLIENT) - adresowane do wszystkich osób, które mają bezpośredni kontakt z klientem. Szkolenie pozwoli zwiększyć umiejętności i podnieść standard obsługi klienta. Nauczymy radzić sobie z klientem trudnym, roszczeniowym, agresywnym.

 • sztuka negocjacji (NEGOCJATOR) - adresowane do kierowników i osób zarządzających zmianą. Nauczymy strategii technik negocjacyjnych umożliwiających osiąganie zakładanych celów.

 • zarządzanie czasem (CZAS) - adresowane do wszystkich pracowników. Szkolenie pozwoli racjonalnie i efektywnie gospodarować czasem pracy. Dobra organizacja pracy sprzyja osiąganiu zakładanych celów.

 • metody radzenia sobie ze stresem (STRES) - szkolenie adresowane do wszystkich pracowników, którzy przeżywają różne stany emocjonalne związane z wykonywaniem zadań zawodowych. Szkolenie podniesie umiejętności radzenia sobie ze stresem i wykorzystywania go jako czynnika sprawczego w pozytywnej zmianie.

Istnieje możliwość łączenia podanych powyżej zakresów w moduły szkoleniowe.


W ramach szkolenia pracowników proponujemy również:

 • ustawienia systemowe w biznesie
 • trening interpersonalny
 • metody i techniki relaksacyjne
 • gry, zabawy i tańce interakcyjne
 • grupy wsparcia dla pracowników

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: kursy@cogitoinfo.plPracownia Usług Edukacyjnych "Cogito", (c)2012
Strony optymalizowane do rozdzielczości 800x600 i przeglądarki Internet Explorer 4.0 lub wyższej.